Firma ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL oferă cursul de specializare – Responsabil protectia datelor cu caracter personal / DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – COR: 242231

Acest curs cuprinde modul de gestiune si prelucrare al datelor personale ale angajatilor.
Fiecare candidat pentru a se inscrie la curs va avea nevoie de urmatoarele documente in copie: Carte de identitate, certificat de nastere, diploma de studii si taxa de curs.
Cursurile se desfasoara la sediul firmei din Bucuresti. Pentru situatia in care se doreste derularea cursului la un partener, aceasta se ia in calcul si se poate realiza.

Cursantii vor primi materiale didactice si consiliere pe intreaga perioada a cursului.
Cursantii la finalizarii cursului vor intra in posesia unei diplome de absolvire. La momentul autorizarii cursului de catre Autoritatea Nationala de Calificari ANC, societatea va organiza sustinerea examenului de atestare cu reprezentantii ANC. Taxa de participare la examen se va comunica ulterior.

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

(conform cu standardele de pregătire profesională /standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul)
1. Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
2. Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat.
3. Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
4. Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
5. Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
6. Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.
7. Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal.
8. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
9. Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.
10. Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cadrul legal

– Legea nr. 102 din 03.05.2005 (actualizată), privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 09.05.2005, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 182 din 12.04.2002 (actualizată), privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 248 din 12.04.2002.
– Legea nr. 238 din 10.06.2009, privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile / unităţile MAI în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 405 din 15.06.2009.
– Legea nr. 677 din 21.11.2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12.12.2001, cu modificările şi completările ulterioare.
– HG nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 485 din 05.07.2002.
– Convenţia din 28.01.1981, pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, ratificată prin Legea nr. 682 din 28.11.2001, privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28.01.1981, publicată în Monitorul Oficial nr. 830 din 21.12.2001, cu modificările şi completările ulterioare.
– Protocol adiţional din 18.11.2001, la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor ratificat prin Legea nr. 55 din 17.03.2005, pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18.112001, publicat în Monitorul Oficial nr. 244 din 23.03.2005.
– Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Europei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).
– Standard ocupațional pentru educație și formare profesională ” Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” – COR 242231.

Pretul cursului este de 1500 lei/persoana si dureaza 5 zile. Cursul poate incepe din 1 iulie 2018.
Se asigură fiecărui participant un CD cu suportul de curs.